No.24 Embracing Our Selves

โอบกอดทุกตัวตนในตัวเรา

เรามักจะเชื่อว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเรากำลังทะเลาะกับโลกภายนอก วิธีแก้ไขของเราก็คือ เปลี่ยนโลกภายนอก หรือยอมจำนนโลกภายนอก ซึ่งก็มักจะทุกข์เหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิม

แต่แท้ที่จริงแล้วเราทุกข์เพราะ “เราทะเลาะกับโลกภายในของเราเอง”

ตั้งแต่เราเกิดมาเราก็มียีนทางจิต(Psychic fingerprint)ที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและครอบครัว ทำให้เรามีหลายความรู้สึก หลายตัวตน หลายบุคลิกภาพในตัวเรา

ตัวตนมีทั้งที่เป็นตัวเอก ตัวรอง ตัวผู้ร้าย ตัวประกอบ ฯลฯ แสดงบทบาทเป็น ผู้คุ้มกฎ(Protector/controller), ผู้ทรงพลัง(Power), ผู้ไม่เป็นที่ต้องการ(Disowned), ผู้อ่อนแอและเปราะบาง(Vulnerability) ฯลฯ

การหยุดทะเลาะระหว่างตัวตนของเรานี้ ต้องเริ่มที่การพัฒนายกระดับการสำนึกรู้ของเรา(Consciousness evolution) ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระดับคือ

1. การเข้ามารู้ตัวกับโลกภายในของเรา(Awareness)

2. การรับรู้แต่ละตัวตนต่างๆที่กำลังปรากฎอยู่ในตัวเรา(Voices, Subpersonalities, Energy patterns)

3. การรับรู้ เข้าใจ ยอมรับตัวตนต่างๆนั้น และสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี(Aware ego)

ขบวนการทั้ง 3 นี้จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป(Transformational process) อาจทำได้ด้วยตัวเองหรือโดยการช่วยเหลือจาก Facilitator

เมื่อเราสามารถผ่านขบวนการ 3 ขั้นตอนนี้ได้ เราก็สามารถโอบกอดทุกตัวตนของเรา การตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้น ความทุกข์ก็จะน้อยลง ความสุขก็จะเพิ่มขึ้น

เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพากเพียรต่อไปนะครับ

รักจากหมอคิม

25 สิหาคม 2561