No.26 Mindset ชุดความคิด

Mindset ชุดความคิด

ชีวิตคุณจะเป็นไปตามความคิดคุณ You are what you think

ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ล้วนเกิดขึ้นจากจิต(มโนกรรม) ซึ่งจะไปมีผลต่อพฤติกรรม(วจีกรรม กายกรรม) และก็จะส่งผลต่อชีวิตเรา(วิบากกรรม)ในที่สุด

ชุดความคิด ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนี้ฝรั่งเรียกว่า “Mindset” ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 พวกคือ

1. Fixed mindset: เชื่อในความสามารถที่มีมาแต่เกิด มีข้อจำกัด ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นเรื่องเลวร้าย ต้องการการยอมรับจากภายนอก วกวนกับเรื่องในอดีต และกังวลกับเรื่องในอนาคต หลีกเลี่ยงและมองปัญหาอุปสรรคเป็นความยากลำบาก

2. Growth mindset: เชื่อในความสามารถที่เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาได้ ความผิดพลาดล้มเหลวเป็นโอกาสของการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง และเติบโต ยอมรับในตัวเอง จดจ่อกับปัจจุบัน มองปัญหาอุปสรรคเป็นความท้าทาย โอกาส และความสนุก

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู หัวหน้างาน มีอิทธิพลต่อ mindset ของลูก ลูกศิษย์ ลูกน้อง เป็นอย่างมาก

เราสามารถฝึกให้เป็นพวก Growth mindset ได้ ซึ่งนอกจากชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว เรายังเป็นแบบอย่างให้กับลูก ลูกศิษย์ ลูกน้อง ของเราได้อีก

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ”

ขอให้เพื่อนๆ เจริญ เจริญ เจริญ Growth mindset กันนะครับ

รักจากหมอคิม

27 สิงหาคม 2561