No.27 GRIT พลังแห่งพรแสวง

GRIT พลังแห่งพรแสวง

ความสำเร็จล้วนมาจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์”

“พรแสวง” หมายถึง การกระทำที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก ต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พากเพียร พยายาม บากบั่น อดทน ไม่ลดละ ไม่ท้อถอย ฝรั่งใช้คำว่า “GRIT”

พรสวรรค์ x ความพยายาม = ทักษะ

ทักษะ x ความพยายาม = ความสำเร็จ

ความพยายามยกกำลังสองนี่แหละคือ ”พรแสวง” ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้จะขาดแคลนซึ่งพรสวรรค์ก็ตาม

สิ่งที่จะทำให้พรแสวงนี้อยู่กับเราไปได้นานจนประสบความสำเร็จก็คือ

1. สิ่งที่เราทำนั้นน่าสนใจ เรารัก เราชอบ

2. สิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่า มีความหมาย ต่อโลก ต่อผู้อื่น

3. สิ่งที่เราทำนั้นมีเป้าหมายใหญ่ที่สามารถเป็นจริง และสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตเรา

4. เราสามารถสร้างเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวัน จากเป้าหมายใหญ่ของสิ่งที่เราทำอยู่

5. สามารถฝึกฝนได้อย่างชาญฉลาด มีแบบแผน ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นอยู่ตลอด(Deliberate practice)

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ควรเป็นแบบอย่าง “พรแสวง-GRIT” ให้เด็ก เพื่อที่พวกเขาจะได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่มากมายออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเอง สังคม ประเทศชาติ และโลก

ขอจบด้วย “อิทธิบาท4” ธรรมะแห่งความสำเร็จ: ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

รักจากหมอคิม

28 สิหาคม 2561