No.32 เปิดญาณทัศนะด้วย “การฟังอย่างลึกซึ้ง”

เปิดญาณทัศนะด้วย “การฟังอย่างลึกซึ้ง”

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การใช้ข้อมูลจากอดีตหรือประสบการณ์ของเราแต่เพียงอย่างเดียวนั้น จะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทัน

ความสามารถที่จะเก็บสิ่งต่างๆจากภายนอก ความสามารถที่จะนำสิ่งใหม่ที่ได้มานั้นมาตกผลึกในใจเรา ความสามารถที่จะจินตนาการเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความสามารถที่จะออกเเบบสิ่งที่เราจะต้องทำ ความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้จริง ทั้งหมดนี้จะเป็นขบวนการรับมือกับโลกปัจจุบันได้อย่างเท่าทัน

“การฟังอย่างลึกซึ้ง” จะนำพามาซึ่งความสามารถที่กล่าวมาทั้งหมด

การฟังมี 4 ระดับ

1. การฟังเพื่อยืนยันตัวเอง(Downloading): มันเป็นสัญชาติญาณเดิมที่เรามักจะฟังเสียงตัวเอง ที่มีรากมาจากอดีตและประสบการณ์เดิมของเรา เรามักเลือกที่จะฟัง หยุดการฟัง ตัดสิน และพูดแสดงความคิดเห็นของเราออกมา

2. เปิดใจรับฟัง(Open mind): เราเริ่มเปิดใจ รับการฟังเสียงจากภายนอกอย่างแท้จริง ใช้ระบบประสาทสัมผัสทุกอย่างฟัง เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยมี ถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่ม

3. เปิดหัวใจเชื่อมต่อการฟัง(Open heart): เราฟังด้วยหัวใจ ประหนึ่งเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขา รับรู้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกเขา รวมทั้งสิ่งที่เขาอยากถ่ายทอดแม้ไม่ได้พูดออกมา

4. เปิดญาณทัศนะจากการฟังส่วนลึกในใจเรา(Open will): ข้อมูล ความรู้สึก พลังงานต่างๆที่ได้จากการฟังทั้งหมดจะเริ่มทะลุทะลวงเข้าไปสู่ก้นบึ้งของคลังภูมิปัญญาภายในของเรา เกิดการตกผลึกผสมผสานและดึงดูดจินตภาพในอนาคตเข้ามาร่วม ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่รูปแบบใหม่ในใจเรา

ซึ่งต่อจากนี้เราก็สามารถนำแนวคิดใหม่รูปแบบใหม่นี้ ไปออกแบบสิ่งที่เราจะต้องทำ และทำมันให้เกิดขึ้นจริงเป็นประโยชน์ได้ต่อไป

เพื่อนๆครับทิ้งการฟังแบบ D/L แล้วเปิดใจ เปิดหัวใจ เปิดญาณทัศนะ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้โลกกันนะครับ

รักจากหมอคิม

2 กันยายน 2561