No.45 การตื่นรู้อย่างสงบนิ่ง(Alert Stillness)

การตื่นรู้อย่างสงบนิ่ง(Alert Stillness)

เราทุกข์เพราะใจเรามันขัดแย้ง ระหว่างความคิดเรากับโลกภายนอก

โลกภายนอกก็อยู่ของมันแบบนั้น แต่เป็นใจเราที่คิดวุ่นวายวกวนสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมา

ใจเราขุ่นมัวเพราะใจมันฟุ้ง เหมือนน้ำไม่ใสเพราะตะกอนมันคลุ้ง

เพียงแค่ใจสงบนิ่ง ดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะ เพียงแค่ใจรู้เฉยๆ ไม่ตัดสิน ไม่ตีความ

ปล่อยใจยอมรับ ไม่ขัดขืน ไม่ทะเลาะ ยอมให้มันเป็น และปล่อยมันผ่านไป

พื้นที่แห่งความเงียบ สงบ นิ่ง จะเกิดขึ้นในใจเรา

เราทำได้ที่นี่และตอนนี้(Here and Now)

รักจากหมอคิม

15 กันยายน 2561