No. 61 สมองพัฒนาได้ด้วยการฝึกจิต

สมองพัฒนาได้ด้วยการฝึกจิต

สมองมนุษย์สามารถปรับปรุงให้ดีและพัฒนาขึ้นได้ตลอดชั่วชีวิต (Neuroplasticity)

โดยผ่านขบวนการสร้างเซลล์สมองใหม่(Neurogenesis) เพิ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายของใยสมอง(Neuro Synapses) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์สมอง(Brain activities)

การฝึกจิตในทางพุทธศาสนา(Buddhism Meditation) อันได้แก่การเจริญสมถภาวนา(Tranquil Meditation) ซึ่งได้แก่การทำสมาธิ การเจริญวิปัสสนาภาวนา(Insight Meditation) ซึ่งได้แก่การเจริญสติ และการเจริญกรุณาภาวนา(Compassion Meditation) สามารถช่วยทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้น

การฝึกจิตดังกล่าวนี้ต้องอาศัยวิริยะ ความเพียรพยายาม(Effort) จึงจะห็นผลและเกิดประโยชน์อย่างมากมายให้กับผู้ฝึกปฏิบัติ

เพื่อนๆครับ พวกเราถือว่าโชคดีคือทำบุญกุศลมามากจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ดังนั้นก็อย่าพลาดโอกาสที่มีค่าเช่นนี้นะครับ

รักจากหมอคิม

26 ตุลาคม 2561