No.66 พลังสั่นสะเทือนในตัวตน

พลังสั่นสะเทือนในตัวตน

Penney Peirce เป็นนักเขียน และที่ปรึกษา ประวัติการศึกษาของเธอมีมากมาย ทั้งในด้าน ศิลปะการออกแบบ จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญาตะวันตก-ตะวันออก และอื่นๆ

หนังสือเล่มแรกที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักก็คือ “The Intuitive way” เกี่ยวกับเรื่อง จิตสำนึก(conscious) จิตใต้สำนึก(subconscious) และจิตเหนือสำนึก (superconscious) พูดถึงว่าเราอยู่ในยุคญาณทัศนะ(Intuitive age)กันแล้ว ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มญาณทัศนะของเราได้

เล่มที่สองเล่มที่สองชื่อ frequency: the Power of Personal Vibration อ่านแล้วสนุกดีครับ เพราะเป็นพุทธวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจและปฏิบัติได้ ยิ่งถ้าใครเคยฝึกกัมมัฏฐานมาด้วยแล้ว จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนทีเดียว

ตามทฤษฎีวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Quantum physics) ได้กล่าวว่า “สสารคือพลังงาน พลังงานคือสสาร” “ในสสารมีพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นความถี่สั่นสะเทือน และในพลังงานก็มีสสารที่อยู่ในรูปของอนุภาค”

มนุษย์ก็คือพลังงานที่มีชีวิตนั่นเอง ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่มีคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนของตัวเอง (Personal vibration or Home frequency)

เราจะเห็นได้ว่ามีพลังงานมากมายในร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น พลังานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ยังมีพลังงานอื่นอีกมากมายในร่างกายมนุษย์ที่ยังไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจิต

สภาพร่างกาย อารมณ์ และความรู้สึก มีอิทธิพลต่อคลื่นพลังงานในตัวเรา

ถ้าเราฝึกเพาะบ่มจิต และนำไปควบคุมพลังความคิด จะทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราได้

อย่างเช่น การฝึกจิตให้สงบ ผ่อนคลาย เป็นสมาธิ ก็จะไปมีผลต่อคลื่นสมองให้ช้าลง แต่มีพลังงานสูงขึ้น มีผลต่อสุขภาพดีขึ้น ความสามารถในการเรียนรู้ และความจำดีขึ้น

สิ่งที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกตัวเรา ล้วนมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดลงของพลังงานภายในตัวเราทั้งสิ้น เช่น ถ้าเราเจ็บป่วยทางกาย หรือทางใจ คลื่นพลังงานเราก็จะลดลง ถ้าเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีพลังงานลบ เช่น มลภาวะ คนไม่ดีพลังลบ คลื่นพลังงานภายในตัวเราก็พลอยถดถอยน้อยลงไปด้วยเช่นกัน

เราสามารถเสริมสร้างพลังงานสั่นสะเทือนภายในตัวเรา ให้เป็นบวกเพิ่มมากขึ้นได้โดย เริ่มจากการฝึกจิตของเราก่อน อันได้แก่

การฝึกสมาธิให้จิตสงบ ผ่อนคลาย และมีพลัง

การฝึกเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน รู้ตัวทั่วพร้อม จนกระทั่งไวต่อการเปลี่ยนแปลงคลื่นต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา รับรู้ได้ว่าตัวเรากำลังอยู่ในคลื่นความถี่ที่เป็นลบหรือบวก อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ โดยมิได้คาดหวังหรือคาดการณ์ใดๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

การไม่พยายามบีบเค้น บังคับ หรือควบคุมจิต เป็นเพียงผู้สังเกต ทำความเข้าใจ และปล่อยให้ไหลไปตามจิตวิญญาณภายใน สัมผัสได้ถึงความรัก ความเอื้ออาทร รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมกันได้กับพลังงานเบื้องบนที่สูงกว่าเรา

มีเครื่องมือในการฝึกจิตอีกมากมาย ที่เสริมสร้างพลังงานสั่นสะเทือนในตัวเรา เช่น การสวดมนต์ ยิ้ม หัวเราะ อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี ความรัก ความเชื่อ ความศรัทธา ความเมตตา กรุณา สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนสามารถเสริมสร้างพลังงานภายในตัวเราได้ทั้งสิ้น

มาฝึกจิตฝึกกายเพิ่มพลังสั่นสะเทือนที่ดีในตัวเรา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ

รักจากหมอคิม

7 พฤศจิกายน 2561