No. 69 ศิลปะแห่งการภาวนา

ศิลปะแห่งการภาวนา

หลวงพ่อมาติเยอ ริการ์ พระในพุทธศาสนาสายวัชรญาณ อดีตนักวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุลชาวฝรั่งเศส ได้เล่าเรื่องราวของ “การฝึกบำเพ็ญเพียรพัฒนาจิต” (การภาวนา – meditation) อย่างน่าสนใจและนำไปปฏิบัติได้

ได้มีการพิสูจน์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า การภาวนาเพียงแค่วันละอย่างน้อย 20 นาทีติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์สมองได้ดีขึ้น เป็นผลให้สุขภาพใจสุขภาพกายดีขึ้น

การภาวนาแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

สมถภาวนา หมายถึง การฝึกให้จิตสงบ นิ่ง ผ่อนคลาย เรียกว่า “สมาธิ”

วิปัสสนาภาวนา หมายถึง การฝึกจิตให้ตื่นรู้ เห็นความจริงตามธรรมชาติที่ปรากฏ เรียกว่า “ปัญญา”

การภาวนาจะเริ่มก่อตัวขึ้นได้จากการมี “ศรัทธา” เชื่อมั่นว่าการฝึกพัฒนาจิตนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ต่อจากนั้นก็จะต้องมี “วิริยะ” ความพากเพียรทำอย่างต่อเนื่องไม่ลดละ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลา

วิธีการฝึกสมาธิที่ง่ายได้แก่ การกำหนดรู้ในลมหายใจเข้าออก

วิธีการฝึกปัญญาที่ง่ายได้แก่ การมีสติระลึกรู้กับปัจจุบันขณะ(ไม่หลงไปกับอดีตและอนาคต)

การฝึกสมาธิ การฝึกสติ จะเป็นการเพาะบ่มความเมตตา-กรุณา ให้เจริญงอกงามขึ้นในตัวเรา

ในทำนองเดียวกัน การเจริญความเมตตา-กรุณา ก็จะช่วยให้พลังสมาธิและสติของเราแข็งแรงขึ้น

เพื่อนๆครับ เราคงทำบุญมาเยอะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้อยู่ในดินแดนพุทธศาสนา ได้มีโอกาสสดับฟังพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธะ ดังนั้นอย่าให้เสียชาติเกิด เพียงแค่วันละ 20 นาทีเท่านั้น และเมื่อติดลมบนก็ให้เพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติ ให้โอกาสตัวเองไปเข้ากัมมัฏฐานบ้าง เพื่อให้ชีวิตของเราพัฒนาดีขึ้น และพบความสุขที่แท้จริงได้ในที่สุด

รักจากหมอคิม

18 พฤศจิกายน 2561