No.70 ทนไปทำไม Change anything

ทนไปทำไม Change anything

เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ต่อจากเล่ม Influencer ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทีม Vital Smart ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ โดยเล่มนี้จะลงลึกลงไปที่ภาคปฏิบัติจริง ลงมือทำจริง ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง จะขอเอาเฉพาะหลักการมาเล่าเท่านั้น แต่ที่จริงยังมีตัวอย่างอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้

การนำศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงตนเองมาประยุกต์ใช้

1. ระบุให้ได้ก่อนว่า เรื่องอะไร ปัญหาอะไร ผลลัพธ์อะไร ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง ระบุให้ชัด ชัดมากเท่าไหร่ งานการเปลี่ยนแปลงก็จะยิ่งง่ายขึ้น

2. ระบุช่วงเวลาวิกฤต(Crucial moment) หมายถึง ช่วงเวลาที่ถ้าเรากระตุ้นให้ตัวเองแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องออกมาได้ในตอนนั้น ก็จะเป็นใบเบิกทางไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการ

3. สร้างพฤติกรรมสำคัญ(Vital behaviors) หมายถึง การกระทำที่มีผลสำคัญอย่างมากที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

4. ใช้พลังการเปลี่ยนแปลงจาก 6 แหล่ง ที่จะมาช่วยผลักดันให้เกิดพฤติกรรมนั้น

4.1 แรงจูงใจระดับตัวบุคคล หมายถึง เราต้องสร้างแรงปลุกเร้าให้รู้สึกอยากทำ ไม่ทำไม่ได้ โดยเชื่อมโยงผูกไปกับเป้าหมายที่เราต้องการ สร้งจินตภาพที่ชัดเจนออกมา สร้างคำพูดจูงใจ เปลี่ยนให้เป็นเกมที่สนุกสนาน

4.2 ความสามารถระดับบุคคล หมายถึง การวางแผนการฝึกฝนอย่างมีรูปแบบที่เหมาะกับตัวเรา(Deliberate practice)

4.3 แรงจูงใจที่มาจากสังคมคนรอบข้าง หมายถึง พลังมวลชนคนใกล้ชิดที่คอยสนับสนุน ให้กำลังใจ กระตุ้น เชียร์ ให้เกิดความฮึดและความอยาก ซึ่งอาจต้องหาเพื่อนใหม่(กัลยาณมิตร) หรือเลิกคบกับคนบางคน(ที่ชักจูงเราในทางไม่ดี)

4.4 ความสามารถที่ได้รับจากสังคมคนรอบข้าง ครูอาจารย์ กัลยาณมิตร ที่คอยสอนช่วยเหลือ ประคับประครอง แก้ไข ตลอดจนให้ feedback

4.5 โครงสร้างที่สร้างแรงจูงใจ เช่น ให้รางวัลกับตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนัก แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จเล็กๆได้

4.6 โครงสร้างที่ช่วยให้ใช้ความสามารถได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น ตั้งกฎควบคุมหรือสิ่งเตือนใจหรือพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง ควบคุมระยะห่างจากสิ่งยั่วยุ สร้างทางเลือกที่เราต้องการให้เป็นอัตโนมัติ ใช้เครื่องมือช่วยต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

5. จดบันทึกเขียนเป็นแผนออกมา แล้วหมั่นตรวจสอบดูว่า เรามีความก้าวหน้าเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องปรังปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง

ขอให้เริ่มลงมือทำเลยนะครับ ทำทีละน้อยแต่ทำเดี๋ยวนี้ รับรองว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ไปสู่สิ่งที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน

รักจากหมอคิม

21 พฤศจิกายน 2561