No.99 เริ่มด้วยคำถาม “ทำไม”

No.99

เริ่มด้วยคำถาม “ทำไม”

มนุษย์เราทุกคนจะตื่นตัว ตื่นเต้น มีพลังใจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างทุ่มเทต่อเนื่อง เมื่อเราได้รับแรงบันดาลใจ(inspiration) ซึ่งมักจะเป็นเรื่องของใจล้วนๆ ไม่เหมือนแรงจูงใจ(motivation) ที่มักเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งกระตุ้น ซึ่งจะได้ผลในระยะสั้นๆ ไม่ยั่งยืน

ผู้นำองค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานและลูกค้าเกิดความภักดีต่อองค์กรต่อผลิตภัณฑ์ โดยการเริ่มไปที่คำถามว่า “ทำไม”

ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้ – Why do we do what we do? – บ่งบอกถึงแรงบันดาลใจ

ข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นจากการไปเริ่มต้นที่คำถามว่า “อะไร” กับ “อย่างไร”

เราทำอะไร – What do we do? – บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ

เราทำอะไรอย่างไร – How do we do what we do? – บ่งบอกถึงกระบวนการ

ดังนั้นถ้าจะทำการสิ่งใด ขอให้เริ่มต้นถามตัวเองก่อนว่า ทำไมถึงทำสิ่งนั้น ถ้าตอบได้อย่างชัดเจน จะเกิดแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่จนบรรลุสู่ความสำเร็จ

รักจากหมอคิม

13 มกราคม 2562