No. 104 ล้ม ลุก แข็งแรง

No. 104

ล้ม ลุก แข็งแรง

ความผิดพลาด ความล้มเหลว และความทุกข์ เป็นครูที่ดีที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแรงขึ้น

3 ขั้นตอนที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นมาได้อย่างสง่างาม

1. ระลึกรู้ตัวเอง(Reckoning): เรียกสติให้กลับคือมา เกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนี้ ความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของเราเป็นอย่างไร

2. สำรวจและสะท้อนตัวเอง(Rumble): น้อมเข้ามาภายในด้วยการตั้งคำถามและเขียน ระบายออกมา เช่น เรื่องอะไรที่อยู่ในใจ รู้สึกอย่างไรทั้งร่างกายและจิตใจ มุมมองความคิดที่เกิดขึ้น ความคาดหวัง พฤติกรรม

3. เปลี่ยนแปลงตัวเอง(Revolution): ปรับมุมมอง ความคิด ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กล้ายอมรับข้อบกพร่อง จุดอ่อน และร้องขอความช่วยเหลือ

ในกรณีที่ทำงานร่วมกับทีม การใช้ขบวนการ 3 ขั้นตอนนี้กับทีมงาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ไว้วางใจ เคารพ และร่วมมือกัน ลุกขึ้นจากความล้มเหลวไปสู่ทีมที่เข้มเเข็ง

โอบกอดความผิดพลาด ล้มเหลว นำมาเป็นไม้ค้ำยันให้เราลุกขึ้น เติบโต และแข็งแรง

รักจากหมอคิม

18 มกราคม 2562