No. 113 นักพูด 5 ดาว

No. 113

นักพูด 5 ดาว

ไม่ว่าเทคโนโลยี่จะก้าวไปไกลขนาดไหน “ความสามารถในการสื่อสาร” ก็ยังเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนจะขาดไม่ได้เลยในยุคปัจจุบัน สื่อสารอย่างไรให้เขาฟัง เข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่เราพูด

Carmine Gallo นักเขียนที่โด่งดังจากหนังสือ TAlk like TED ได้นำเทคนิคที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ มาสรุปเป็นแนวทางในการเป็นนักพูด ที่สามารถจับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน

1. เป้าหมายการพูดต้องมีอยู่เรื่องเดียว ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีกำหนดเวลาแน่นอน

2. ฝึกฝนเล่าเรื่องราวและแนวคิดของตัวเอง เพื่อสร้างความประทับใจ

3. นำเสนอให้กระชับ ใช้ภาพแทนตัวอักษร 

4. สื่อสารกับทีมอย่างยอดเยี่ยมด้วย 3 องค์ประกอบคือ 

4.1 สมาชิกทุกคนในทีมมีอิสระและปลอดภัยที่จะพูด 

4.2 สื่อได้ชัดตรงเป้าเดียวกัน 

4.3 เชื่อมโยงงานของสมาชิกแต่ละคนเข้ากับเป้าหมายของทีมและองค์กร

5. เล่าเรื่องราวความเป็นมาได้อย่างเข้าถึงอารมณ์

6. สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

การเป็นนักพูดนักนำเสนอที่ยอดเยี่ยมนั้น ต้องเรียนรู้และผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก แต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าอย่างมหาศาล มาฝึกเป็นนักพูด 5 ดาวกันนะครับ

รักจากหมอคิม

27 มกราคม 2562