No. 125 จะเลิกกังวลได้อย่างไร

No. 125

จะเลิกกังวลได้อย่างไร

Paul McGee นักเขียน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ชชีวิต ชาวอังกฤษ บอกเล่าถึงวิธีหยุดความกังวล ซึ่งเป็นหลักเดียวกับ “อริยสัจ 4” ของศาสนาพุทธเราเปี๊ยบเลยครับ

ความกังวล(worry) – ความวิตกกังวล(anxiety) – ความเครียด(stress) – ความเดือด(distress) 

มันอยู่ในกลุ่มสเปกตรัมเดียวกัน พวกมันจะหมุนวนมาเล่นงานเราตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัว และถ้าเราไม่หยุดมัน มันจะเล่นงานเราหนักขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันและจัดการกับพวกมัน

สมองสัญชาตญาณเดิม(Primitive brain) ช่วยให้สัตว์ทุกตัวต้องระวังภัย จะสู้หรือจะหนีดี

สมองอารมณ์(Emotional brain) สัตว์ที่พัฒนาสูงขึ้นจะเริ่มใช้อารมณ์ ทำงานเสริมร่วมกับสัญชาตญาณ

สมองเหตุผล(Rational brain) มนุษย์มีสมองส่วนนี้ที่เหนือกว่าสัตว์ จึงสามารถพัฒนาและควบคุมชีวิตตัวเองและพวกพ้องได้

ดังนั้นถ้าอยากเลิกหรือลดวงจร กังวล-วิตกกังวล-เครียด-เดือด จะต้องใช้สมองเหตุผลให้มากขึ้น ดังนี้

1. รู้ตัวให้ทัน(Awareness): ว่าตัวใดในวงจรนี้กำลังเกิดขึ้นกับเรา

2. ใช้ปัญญา(Root cause analyze): วิเคราะห์ว่ามันมาจากสาเหตุใด

3. หาวิธีและลงมือแก้ที่เหตุนั้น(Take action): ต้องกล้า ให้กำลังใจตัวเอง เลิกเอาใจทุกๆคน หาตัวช่วย

4. จดจ่อติดตามผลลัพธ์(Focus on outcomes): เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมต่อไป

จะเห็นได้ว่าตัวที่สำคัญอันดับแรกคือ การรู้ตัวให้ได้เร็วที่สุดว่าอารมณ์เหล่านั้นกำลังปรากฏ เพราะถ้าปล่อยช้าไป พวกมันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อย โอกาสที่จะจัดการกับพวกมันก็จะยากขึ้น

เพื่อนๆครับ เราโชคดีและทำบุญมามากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ คำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ได้เสมอ ขอให้หมั่นฝึกเจริญสติ สัมปชัญญะ และสมาธิให้มากๆ เราก็จะเท่าทันความทุกข์ และสามารถดึงปัญญาออกมาใช้ดับทุกข์ได้อย่างทันท่วงทีครับ

รักจากหมอคิม 

9 กุมภาพันธ์ 2562