No. 130 บุคลิกมีเสน่ห์นั้นสร้างได้

No. 130

บุคลิกมีเสน่ห์นั้นสร้างได้

หน้าตาคงเลือกไม่ได้ ศัลยกรรมคงช่วยได้บ้าง แต่ที่จะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตเราคือ “บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์” ข่าวดีคือ มันสร้างได้ครับ

Olivia Fox ผู้เชี่ยวชาญ นักเขียน นักการสื่อสาร เรื่องการสร้างบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ และภาวะผู้นำ เธอได้ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังดึงดูดให้กับผู้นำองค์กรชั้นนำในบริษัท  Fortune 500 มาแล้วมากมาย เธอได้เสนอแนวทางสร้างบุคลิกภาพมีเสน่ห์ ดังนี้

บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์มีผลต่อความสำเร็จของบุคคลในทุกระดับ ตั้งแต่เด็กนักเรียน แม่บ้าน พนักงาน นักการเมือง ตลอดจนผู้นำองค์กรระดับสูง ทั้งในเรื่องงานและชีวิต

บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์นั้น มาจากภาษากายที่แสดงออก โดยจะเริ่มตั้งต้นที่จิตใจงาม ซึ่งจะส่งผลไปที่สมอง ให้ร่างกายแสดงท่าทางนั้นออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ 

องค์ประกอบของบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์มีดังนี้

1. Presence: จดจ่ออยู่กับผู้คนตรงนั้นอย่างเต็มที่ ตัดสิ่งรบกวนจากภายนอก

2. Power: มีพลัง ตื่นตัว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา

3. Warmth: อบอุ่น สงบเย็น มีพรหมวิหาร(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

บุคลิกภาพมีเสน่ห์ มีด้วยกัน 4 แบบคือ

1. Focus charisma: จดจ่อให้ความสำคัญกับผู้คน

2. Visionary charisma: สร้างแรงบันดาลใจด้วยวิสัยทัศน์ให้กับผู้คน

3. Kindness charisma: เมตตากรุณากับผู้คน

4. Authority charisma: แสดงให้เห็นและเชื่อในพลังอำนาจที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน

จะสร้างบุคลิกภาพมีเสน่ห์แบบใดให้สำเร็จได้นั้น ก็ต้องขึ้นกับ 3 ปัจจัย คือ

1. Personal personality: บุคลิกภาพพื้นฐานของคนๆนั้น

2. Personal goal: เป้าหมายที่คนๆนั้นต้องการ

3. The situation: บริบท สถานการณ์ ณขณะนั้น

การสร้างบุคลิกภาพมีเสน่ห์นั้นสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น คือ การสร้างความประทับใจแรกพบ ด้วยการมองหาสิ่งที่เป็นตัวร่วมเหมือนกัน เช่น บ้านเกิด สถาบันการศึกษา สิ่งที่ชอบ ความเชื่อ …. จากนั้นก็จดจ่ออยู่กับคนตรงหน้านั้นอย่าเต็มที่ และจบด้วยความรู้สึกที่ดีเป็นบวก

อุปสรรคของการแสดงออกบุคลิกภาพมีเสน่ห์ คือ ความรู้สึกไม่สบายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ซึ่งความรู้สึกและการแสดงออกนี้ ยังส่งผลต่อการรับรู้ และความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อเราด้วย

สิ่งที่จะช่วยแก้เรื่องความรู้สึกไม่สบายทางกายและทางใจ มีดังนี้

1. Prevent: การวางแผนล่วงหน้า เช่น สถานที่นัดพบ การแต่งกายเหมาะสม

2. Recognize: รู้ตัว สังเกต และเตือนตัวเอง ต่อการแสดงออกของตัวเราณขณะนั้น

3. Remedy or Explain: แก้ไขหรืออธิบายสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สบายนั้น

เมื่อความรู้สึกอึดอัดไม่สบายกายหรือใจยังคงเกิดอยู่ ก็ให้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ใครทุกคนก็ต้องเจอ หรือเราเองก็อาจจะประเมินเรื่องที่เกิดขึ้นผิดไป ทำให้เราไม่สบายใจ ดังนั้นขอให้วางใจเป็นกลาง ปล่อยวางจิตใจลง หยุดการปรุงแต่งในความคิด

เทคนิคการสร้างจินตภาพ (Visualization) ว่าเรามีบุคลิกภาพมีเสน่ห์ แสดงออกถึงการจดจ่อ มีพลัง อบอุ่น ทำบ่อยๆ สมองก็จะรับรู้ และส่งสัญญาณมาให้ร่างกายแสดงออกให้ตามนั้น

บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ สร้างได้ ด้วยการฝึกฝน ฝึกฝน และฝึกฝน ครับ

รักจากหมอคิม 

14 กุมภาพันธ์ 2562