No. 133 กล้าที่จะนำ

No. 133

กล้าที่จะนำ

Dr. Brene Brown นักวิจัยสังคมที่สนใจเรื่อง ความกล้าหาญ(courage) ความเปราะบางไม่มั่นคง(vulnerability) ความอับอายขายหน้า(shame) และความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น(empathy) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะ “ภาวะความเป็นผู้นำ”

สถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นำตัวจริงต้องกล้าที่จะนำตัวเองเข้าไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ยอมรับความรู้สึกที่ไม่มั่นคง เปราะบาง ความอับอาย ที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ แล้วฟื้นคืนอารมณ์ปกติ(resilience)ให้กลับมาเร็วที่สุด

ผู้นำตัวจริงจะต้องมีความซื่อสัตย์ จริงใจ สื่อสารชัดเจน เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกน้องได้พูด ร้องขอและยินดีกับการฟีตแบค

ผู้นำตัวจริงต้องหาและยึดมั่นในคุณค่าหลัก(core values)ที่สำคัญที่สุดของตัวเองสัก 2 ข้อ เพื่อใช้ในการนำทางชีวิต

ผู้นำตัวจริงจะไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ(perfectionism) ไม่คอยแต่ปกป้องตัวเอง ไม่กลัวถูกตำหนิ แต่กล้าเผชิญหน้าและท้าทายกับความเสี่ยง ความผิดพลาด ความล้มเหลว เรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ

ภาวะผู้นำฝึกฝนได้ มาเป็นผู้นำตัวจริงกันนะครับ

#ผู้นำตัวจริง

รักจากหมอคิม

26 กุมภาพันธ์ 2562