No. 140 ผู้นำพลังบวก

No. 140

ผู้นำพลังบวก

ผู้นำที่นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จะต้องสร้างพลังขับเคลื่อนที่เป็นบวกให้กับองค์กร 

Jane E. Dutton และ Gretchen M.Spreitzer ได้เรียบเรียงงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ the Yale School of Management เกี่ยวกับผู้นำพลังบวก ไว้น่าสนใจมาก น่าลองครับ

1. สร้างความสัมพันธภาพที่ดี(high-quality connections)ในองค์กร: จะทำให้พนักงานมีพลัง กระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจ ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรม ซึ่งมีอยู่ 2 กลยุทธ์

1.1 ผู้นำได้แสดงออกถึงความเคารพและเห็นคุณค่าของพนักงาน ด้วยการรับฟังอย่างตั้งใจและชื่นชม

1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม หรือการเล่นที่ทำเป็นทีมในที่ทำงาน เช่น ตีปิงปอง หมากกระดาน เดินแรลลี่ โยนลูกบาส เป็นต้น

2. สร้างโอกาสให้พนักงานเห็นถึงคุณค่างานที่เขาทำ: โดยให้พบกับลูกค้าที่ได้รับผลงานที่ดีโดยตรง หรือใช้วิธีแบ่งปันเล่าเรื่องราวผลงานที่ส่งผลดีให้กับลูกค้า

3. เจรจาพูดคุยกับพนักงานอย่างมีสติ: มองไปที่เป้าหมาย ไม่ใช้อารมณ์

4. บ่มเพาะและดึงพลังบวกของพนักงานออกมา: เขาจะมีความสุข มีพลัง และจดจ่อทุมเทให้กับงานที่เขาทำ ใช้ GIVE model 

Growth – เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ได้พัฒนาตัวเอง

Integration – เขาได้มีชีวิตที่สมดุล งาน ครอบครัว สิ่งที่อยากทำ 

Virtuousness – เขาได้มีส่วนในการทำความดีร่วมกับองค์กร

Esteem – เขาได้รับความเคารพนับถือจากคนรอบตัวเขา

5. ชาร์ตพลังเติบโตให้มีมากขึ้นทั้งตัวผู้นำและพนักงาน: ทำได้โดย

5.1 ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้รับการสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการสอน ได้รับฟีตแบค 

5.2 ได้ออกกำลังกาย และนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอ

6. ให้โอกาสพนักงานได้ปรับรูปแบบการทำงานของเขาด้วยตัวเขาเอง: โดยได้ทำงานที่ชอบ ถนัด สนใจ ทำได้ดี รวมทั้งได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ากันได้

7. ผู้นำต้องเป็นคนดีมีศีลมีธรรม: พนักงานจะภาคภูมิใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ศรัทธาในตัวผู้นำ และจะเดินตามผู้นำ ทุ่มเทใจในงานที่ทำ ควรหยิบยกเคสจริยธรรมทางธุรกิจมาพูดคุยกันบ่อยๆ

8. ให้พนักงานได้มีความหวัง: ในงาน ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า

9. เมื่อต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่ากังวลการต่อต้าน: ให้สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าขององค์กร ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น และการลองปฏิบัติ

ผู้นำพลังบวก สามารถสร้างได้ในผู้นำทุกระดับชั้น ดูแล้วเป็นเรื่องของศิลป์มากกว่าศาสตร์ น่าลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ

รักจากหมอคิม

8 มีนาคม 2562

#ผู้นำพลังบวก