No. 141 ปลุก “ความกรุณา” ให้ตื่นขึ้นในที่ทำงาน

No. 141

ปลุก “ความกรุณา” ให้ตื่นขึ้นในที่ทำงาน

ความทุกข์จากที่ทำงานมีกันให้เห็นบ่อยๆ เบื่อ เซ็ง เศร้า บ่น อยากลาออก ไม่อยากมาทำงาน รอเวลาเลิกงาน ไปจนถึงการทะเลาะเบาะแว้ง การแบ่งพรรคแบ่งพวก พวกเราคนทำงานไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ และเจ้าของกิจการก็ไม่ต้องการเช่นกัน เพราะจะทำให้ผลผลิตและนวัตกรรมต่ำลง องค์กรก็ทรุดลง

Monica C. Worline นักวิจัยแห่ง Stanford U. และ Jane E. Dutton ศาสตราจารย์จาก U. Of Michigan ได้ศึกษาทำวิจัยพบว่า ผู้นำที่บริหารองค์กรด้วย ความกรุณา (compassionate leader) จะสามารถสร้างสภาวะ “งานได้ผล คนเป็นสุข” ให้เกิดขึ้นทั้งกับพนักงานและลูกค้า ซึ่งจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

1. เริ่มที่การใส่ใจ สังเกต และสอบถามความรู้สึกและความทุกข์ของพนักงาน

2. ไม่รีบร้อนประเมิน ไม่ด่วนสรุปคิดเอง

3. ใจเป็นกลาง ไม่มีอคติ

4. จิตใจพร้อมช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้ง ไม่วางเฉย

5. พยายามทำความเข้าใจในแบบ “ถ้าเราเป็นเขา เราจะรู้สึกอย่างไร” (cognitive empathy)

6. จากความเข้าอกเข้าใจจะก่อเกิด “พลังแห่งความกรุณา” (the power of compassion)

7. จะส่งต่อไปให้ “ลงมือให้ความช่วยเหลือ” (action to help the people)

สรุป:

Compassionate leadership = Mindfulness + Deep listening + Empathy + Compassion + Action

ความสุขจากความสมานฉันท์ กลมเกลียว รักใคร่ เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความสุขของคนทำงาน สร้างพลังความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร และจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปลุก “ความกรุณา” ให้ตื่นขึ้น

มาเป็น “ผู้นำองค์กรแห่งความกรุณา” กันครับ

รักจากหมอคิม

11 มีนาคม 2562