No. 142 บันได 12 ขั้นสู่ชีวิตที่กรุณา

No. 142

บันได 12 ขั้นสู่ชีวิตที่กรุณา

โลกยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความรุนแรง ความเห็นแก่ตัว การทะเลาะ มุ่งทำร้าย เพราะว่า “ความกรุณา” ของคนในยุคนี้ลดน้อยลง

Karen Armstrong นักเขียนชาวอังกฤษ อดีตแม่ชีชาวคริสต์ จบการศึกษาจาก Oxford U. ได้เสนอบันได 12 ขั้นที่จะทำให้ความกรุณาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตเราและคนรอบข้าง

1. Learn about compassion: เรียนรู้เรื่องความกรุณาจากการอ่าน พูดคุยสนทนากับผู้รู้

2. Look at your own world: มองดูเรื่องความกรุณาในบริบทใกล้ตัวเรา เช่น ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม ประเทศ

3. Compassion for yourself: เรียนรู้และฝึกให้ความกรุณากับตัวเองก่อน

4. Empathy: เปิดใจ รับรู้ เข้าใจ ความทุกข์ของผู้อื่น เหมือนกับว่าเราเป็นเช่นนั้นด้วย

5. Mindfulness: ฝึกการเจริญสติ อยู่กับปัจจุบัน สังเกตเห็นความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไป

6. Action: แสดงออกถึงความห่วงใย เช่น อยู่ตรงนั้น รับฟังอย่างตั้งใจ ติดต่อโทรพูดคุย ถามถึงความรู้สึก

7. How little we know: วางใจเป็นกลาง เปิดใจกว้าง เหมือนกับยังไม่รู้อะไรเลย ไม่ด่วนตัดสิน

8. How should we speak to one another: สนทนากับเขาอย่างเป็นมิตร สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสนทนา

9. Concern for everybody: ใส่ใจกับทุกคนเท่าเทียมกัน

10. Knowledge: ศึกษาหาข้อมูล ความรู้ เพื่อทำลายอวิชชา ความเข้าใจผิดที่ติดตัว

11. Recognition: ตระหนักรู้ถึงความกรุณาที่มีอยู่ในตัวเรา ย้ำเตือนตัวเองที่จะแสดงออกซึ่งความกรุณานั้น

12. Love your enemies: พัฒนาความกรุณาของเราให้สูงขึ้น จนสามารถรักศัตรูของเราได้

เพื่อนๆครับ พยายามทำความเข้าใจและฝึกบันได 12 ขั้นนี้ดู แม้ไม่ง่ายนัก แม้ผลไม่เร็วนัก แต่เชื่อเถอะครับว่า ความสุขในชีวิตเรา รวมทั้งความสุขของคนรอบตัวเรา จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

รักจากหมอคิม

12 มีนาคม 2562