No. 164 การหลับ การฝัน และการตาย

No. 164

การหลับ การฝัน และการตาย

ฟรานวิสโก เจ วาเรลา นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาจากฮาร์วาร์ด ได้เรียบเรียงเล่าเรื่องจากงานประชุมเสวนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์และองค์ทะไลลามะ เกี่ยวกับเรื่อง การนอนหลับ การฝัน และการตาย เป็นหนังสือที่อ่านยากพอสมควร ขอสรุปใจความที่ชอบและสามารถนำไปปฏิบัติได้

การใคร่ครวญสำรวจตรวจสอบตนเอง(จิตวิญญาณ และชีวิต) จะช่วยให้เราค้นพบและชักนำธรรมชาติในตัวเราออกมา เปิดทางแห่งศักยภาพในตัวเรา ซึ่งแท้ที่จริงก็คือพลานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานั่นเอง

การหลับ จะแบ่งได้เป็น หลับตื้น หลับลึก และหลับฝัน หนึ่งรอบจะกินเวลาประมาณ 90 นาที

การฝัน จะเป็นช่วงที่มีการกระตุกของลูกตา(REM:Rapid Eye Movement) เป็นช่วงที่จิตไร้สำนึกออกทำงาน ช่วยมาเปิดเผยความลับบางอย่างของชีวิต

การตาย เปรียบเสมือนการหลับ เพื่อการเกิดใหม่ซึ่งก็คือ การตื่น

บาร์โด คือ ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการตายและการเกิดใหม่ ก็เปรียบได้กับ การฝัน

ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้และฝึกฝนการรู้ตัวเมื่อฝัน ควบคุมกายฝันได้ เราก็เริ่มเรียนรู้เข้าใจความลับที่ซ่อนอยู่ในจิตไร้สำนึกของเรา จะสามารถเล่นกับจินตนาการ เรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดึงศักยภาพตัวเราออกมาได้อีกมากมาย รวมทั้งเป็นการซ้อมการเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตเราเมื่อความตายมาถึง(บาร์โด)

การฝึกการรู้ตัวในยามตื่น ด้วยการฝึกปฏิบัติเจริญภาวนา(สติ สัมปชัญญะ สมถะ วิปัสสนา) จะช่วยพัฒนาการรู้ตัวในยามฝัน และสามารถใช้ช่วงเวลาฝันในการฝึกเจริญภาวนาได้อีก ชีวิตในยามตื่นก็จะเจริญยิ่งขึ้น รวมทั้งเมื่อการตายมาถึง การเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านภพชาติก็จะไม่หลง การเกิดภพชาติใหม่ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี

มีการแนะนำเรื่องการเจริญภาวนาด้วย “ปราณโยคะ”(ปราณที่จักระ 4) และ “กุลฑาลินีโยคะ”(ปราณผ่านช่องสุชุมนา) เพื่อให้มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับแสงประภัสสรยามหลับ เป็นการเตรียมตัวเพื่อจะได้จดจำได้ถึงแสงประภัสสรเมื่อตอนตาย

มาเรียนรู้และฝึกการหลับ การฝันให้ดี เพื่อเข้าสู่การตายดีกันนะครับ

รักจากหมอคิม

4 กันยายน 2562