NO. 166 รู้จัก ยอมรับ และเข้าใจตนเอง

No. 166

รู้จัก ยอมรับ และเข้าใจตนเอง

Dr. Tasha Eurich นักจิตวิทยาองค์การ นักวิจัย และนักเขียน ได้บอกเล่าถึงความสำคัญของการรู้จักตัวเอง(Self-awareness) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้น

การรู้จักและเข้าใจตัวเองนี้มาได้จาก 2 ทาง คือ

1. ตัวเรารู้จักตัวเราเอง (Internal self-awareness): เช่น รู้ว่าเรา ชอบไม่ชอบอะไร พรสวรรค์ จุดอ่อน คุณค่า นิสัย บุคลิกภาพ พฤติกรรม เป้าหมาย ความฝัน บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ สภาวะที่เหมาะ ฯลฯ

2. ผู้อื่นรู้จักตัวเรา (External self-awareness): ผู้อื่นมอง รู้จัก เข้าใจตัวเราอย่างไร หมายถึง มองตัวเราเองจากสายตาผู้อื่น

การรู้จักตัวเองด้วยตัวเองนี้ จะต้องผ่านขบวนการเรียนรู้และฝึกฝน ซึ่งปัจจุบันก็มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราวิเคราะห์ตัวเองได้ดีขึ้น แต่สิ่งที่เราต้องฝึกให้มีเพิ่มมากขึ้นคือ “สติ”-mindfulness และทำการตรวจสอบตัวเองทุกวันอย่างน้อย 5 นาที (Five minutes daily check in)

การรู้จักตัวเองผ่านผู้อื่น จะทำได้ด้วยการ “ขอรับการฟีดแบค”(feedback) ยิ่งรอบด้านยิ่งดี โดยเฉพาะกับคนที่ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไว้ใจได้

เมื่อเราเริ่มรู้จักเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแล้ว เราต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเอง แล้วตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเองดีขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของมุมมอง ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง โดยมุ่งเป้าไปที่ความต้องการที่แท้จริง หรือคุณค่าความหมายที่เราต้องการในชีวิต

มาเริ่มเรียนรู้และเข้าใจตัวเองกันนะครับ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

รักจากหมอคิม

12 กันยายน 2562