No.176 เจริญภาวนาในความฝัน

No. 176

เจริญภาวนาในความฝัน

ความฝัน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะที่เราหลับ ทางจิตวิทยาให้เป็นเรื่องขบวนการของจิตไร้สำนึก ส่วนทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องขบวนการของสมอง แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ความฝันมีมิติของจิตวิญญาณร่วมด้วย

ในแนวทางพุทธวัชรญาณ(ทิเบต) เปรียบ “การหลับ ฝัน และการตื่น” ได้กับ “การตาย ชีวิตหลังตาย และการเกิดใหม่”

ถ้าเราสามารถ ฝึก“การรู้ตัวขณะฝัน”(Lucid dreaming) ฝึก“การเจริญภาวนาขณะฝัน”(Dream yoga) และจนถึงขั้นสามารถฝึกให้เกิด “การรู้ตัวในขณะหลับที่ไม่ฝัน”(Sleep yoga) ก็เท่ากับว่าเราได้ฝึก “การเตรียมพร้อมชีวิตหลังตาย”(Bardo yoga)

การฝึกการรู้ตัวขณะฝัน(อ่านใน No.15) จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เราสามารถไปฝึกต่อในขั้นการเจริญภาวนาขณะฝัน และในขั้นสูงขึ้นเราก็จะสามารถเข้าถึงการรู้ตัวขณะหลับสนิทโดยไม่ฝัน

การเจริญภาวนาที่ว่านี้หมายถึง การเจริญโพธิจิต สมาธิ สติ และสัมปชัญญะ จิตมีความเมตตากรุณา เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมในความเป็นจริง เป็นการรู้ตื่น รู้เบิกบานอยู่เสมอ ละคลายกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นไปได้ จิตจะหลุดจากเครื่องร้อยรัด และเมื่อความตายมาถึง จิตก็ใสสะอาดและพร้อมที่จะละสังขารนี้ไปสู่ภพภูมิที่ดี หรือดีที่สุดคือ หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีก

เพื่อนๆครับ การศึกษา เรียนรู้ และฝึกฝนเรื่อง “การรู้ตัวและเจริญภาวนาในความฝัน” จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าด้วยครับ

รักจากหมอคิม

9 ธันวาคม 2562