No.184 ทำงานที่ใช่เรา

No. 184

ทำงานที่ใช่ตัวเรา

การรู้จักตัวเองนั้นมีความสำคัญมาก รู้ว่าชอบทำอะไร ไม่ชอบทำอะไร ทำอะไรได้ดี ทำอะไรแล้วหมดแรง ซึ่งจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ และมีความสุขกับชีวิต

MBTI(Myer-Briggs Type Indicator) เครื่องมือค้นหาบุคลิกภาพลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล สามารถช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองได้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจ และเป็นแนวทางให้เราเลือกทำงานที่ใช่ตัวเราได้ดีขึ้น

เครื่อมือนี้จะแบ่งบุคลิกภาพลักษณะของคนออกเป็น 4 มิติ

1. คนชอบเข้าสังคม(E-Extraversion) กับ คนไม่ชอบเข้าสังคม(I-Introversion)

2. คนรับรู้ข้อมูลชัดๆด้วยระบบประสาทสัมผัส(S-Sensing) กับ คนรับรู้ของมูลด้วยการหยั่งรู้จากภายใน และจิตนาการ(N-Intuitive)

3. คนใช้ความคิดเชิงตรรกะ วิเคราะห์ ที่เป็นรูปธรรม(T-Thinking) กับ คนใช้ความรู้สึก เห็นใจ เข้าใจคุณค่า ที่เป็นนามธรรม(F-Feeling)

4. คนยึดระเบียบ กฎเกณท์ วางแผนการ(J-Judging) กับ คนยืดหยุ่น ปรับตัว ยอมรับ(P-Perceiving)

เมื่อทำแบบทดสอบ MBTI ออกมาแล้ว จะได้บุคลิกภาพคนที่แตกต่างกัน 16 รูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน และสามารถเลือกทำในสิ่งที่ใช่ตัวเราได้ดีขึ้น

สามารถแบ่งกลุ่มบุคลิภาพให้เข้าใจง่ายๆได้ 4 กลุ่มดังนี้

1. คนมีแบบแผนเคร่งครัด(Traditionalist): คือคนที่มี S และ J ตัวอย่างงาน เช่น นักการเงิน

2. คนชอบเสพประสบการณ์(Experiencer): คือคนที่มี S และ P ตัวอย่างงาน เช่น นักบริหารดำเนินการ

3. คนดีในแบบอุดมคติ(Idealist): คือคนที่มี N และ F ตัวอย่างงาน เช่น นักบริหารงานบุคคล

4. คนชอบคิดเจ้าหลักการ(Conceptualizer): คือคนที่มี N และ T ตัวอย่างงาน เช่น นักวางแผนกลยุทธ์-การตลาด

เครื่องมือ MBTI มีความละเอียดและสามารถนำไปใช้ได้อีกมากมาย เพื่อนๆลองหาแบบทดสอบวัดได้ทางอินเตอร์เน็ต เมื่อได้มาแล้วก็นำมาศึกษาต่อดูว่า บุคลิภาพที่ใช่เรานั้น จะนำไปปรับใช้ในการเลือกงานที่ทำได้อย่างไร หรือทางที่ดีก็ขอคำปรึกษาจากโค้ช MBTI ก็จะสะดวกขึ้นมากเลยครับ

รักจากหมอคิม

3 กุมภาพันธ์ 2563