No.188 รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต

No. 188

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต

ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ป.เอกด้านภาษาศาสตร์(ทิเบต) จากสหรัฐอเมริกา อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิพันดารา และผู้ก่อตั้งศูนย์ขทิรวัน สถานปฏิบัติธรรมแบบทิเบต

คำถาม: เตรียมตัวตายไปเพื่ออะไร

คำตอบ: เพื่อให้วาระสุดท้ายไม่น่าหวาดกลัว ไม่ทุรนทุราย ไม่ยึดติด สามารถประคองจิตให้มีสติ สงบ ปล่อยวาง เพื่อจิตที่แยกจากกายนั้น จะได้เดินทางอย่างราบรื่นสู่สัมปรายภพ

บาร์โด หมายถึง สภาวะหรือภพที่อยู่ระหว่างกายตายกับการเกิดใหม่ หรือเรียกอีกอย่างว่า อันตรภพ/ชีวิตหลังตาย(บาร์โด1-3) และระหว่างการเกิดกับการตาย(หมายถึงภพชาตินี้-บาร์โด4)

บาร์โดแห่งการตาย(บาร์โด1): เริ่มตั้งแต่เจ็บหนักหรือเจ็บเฉียบอันนำไปสู่การตาย ธาตุภายในเริ่มเสื่อมสลาย ไปจนถึงการสิ้นชีวิต

บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา(บาร์โด2): เกิดขึ้นเมื่อจิตกับกายแยกจากกัน

บาร์โดแห่งการถือกำเนิด(บาร์โด3): ช่วงที่กำลังรอไปเกิดใหม่

บาร์โดแห่งชีวิต(บาร์โด4): ช่วงใช้ชีวิตในภพชาตินี้

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตาย

1. ศึกษาและปฏิบัติธรรม(บาร์โด4) การทำสมาธิ การเจริญสติ-สัมปชัญญะ พรหมวิหารธรรม และการปล่อยวางทุกสิ่ง นอกจากการฝึกปฏิบัติเจริญภาวนาในช่วงตื่นแล้ว ยังต้องฝึกซ้อมในช่วงยามหลับ และฝันด้วย

2. ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบาร์โด(บาร์โด1-3) เพื่อการมีสติ รู้ตัว และรับมือได้อย่างถูกต้อง ไม่หวาดกลัว ไม่หนี ไม่ปฏิเสธ

เพื่อนๆครับ ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน แต่การตายของแต่ละคนนั้นไม่แน่นอน จะตายดีหรือไม่ดีนั้น อยู่ที่การเตรียมตัวอย่างถูกต้อง และหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับ

รักจากหมอคิม

2 มีนาคม 2563