No.198 ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆ เพียงแค่เขียนมันออกมา

No. 198

ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆ เพียงแค่เขียนมันออกมา

การเขียน เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะ “รู้จักตัวเอง” มากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญมากในการเข้าใจตนเอง และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

มนุษย์ ประกอบด้วย “กาย+จิต” และในกายก็ยังประกอบด้วยอวัยวะมากมาย แต่ที่สำคัญมากๆ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างกายกับจิต คือ “สมอง” ดังนั้นจึงสามารถขยายความออกได้ คือ ชีวิตมนุษย์มีองค์ประกอบในการทำงาน 3 ส่วนคือ “กาย+สมอง+จิต”

การเขียน เพื่อทำความรู้จักกับองค์ประกอบ 3 ส่วนนี้ จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจตัวเราเองได้ดีขึ้น

องค์ประกอบของการเขียนเพื่อจะให้เข้าถึง 3 องค์ประกอบนี้ จะต้องผ่านการทำความเข้าใจกับศูนย์ทั้ง 5 ดังนี้คือ

1. ธาตุแท้ หมายถึง ศักยภาพ พรสวรรค์ ที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเรา

2. สติปัญญา หมายถึง ความฉลาดทางความคิด ความมุ่งมั่นตั้งใจ

3. ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

4. ร่างกาย หมายถึง สรีระ ระบบชีววิทยาที่ทำงานภายในตัวเรา

5. มโนธรรม หมายถึง ปัญญาญาณในการชี้นำชีวิตเราให้ไปในทางที่ถูกต้อง

หลักการของการเขียนเพื่อวิเคราะห์ให้รู้จักตัวเองมากขึ้นนั้น ทำได้โดยการเขียนเพื่อเจาะลึกทำความเข้าใจในแต่ละศูนย์ จนสามารถค้นพบและเห็นถึงความเชื่อมโยงของแต่ละศูนย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตไปข้างหน้า

การเขียนดังกล่าวนี้เป็นทักษะ ที่ต้องได้รับการชี้นำจากครูผู้มีความชำนาญ และต้องหมั่นฝึกฝนเขียนบ่อยๆ ในประเทศไทยมีจัดการฝึกอบรมเรื่องนี้ เรียกการอบรมนี้ว่า “PRH: Personality and Human Relations”

เพื่อนๆครับ ถ้ามีโอกาสผมแนะนำอย่างมากครับ แล้วจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่า “การเขียนช่วยชีวิตเราได้จริงๆ”

รักจากหมอคิม

1 มิถุนายน 2563