No.205 วาบิ ซาบิ

No. 205

วาบิ ซาบิ

วาบิ ซาบิ เป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของญี่ปุ่น คือ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย(simplicity) การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ(imperfections) และความไม่เที่ยงไม่แน่นอน(impermanence)ของชีวิต

วาบิ หมายถึง ความเรียบง่าย(simplicity) ความนอบน้อม(humility) ความประหยัด(frugality)

ซาบิ หมายถึง ความงดงาม สง่างาม ในแบบเรียบง่าย ธรรมชาติ คลาสิกโบราณ

วาบิ ซาบิ สอนให้เราใช้ชีวิตแบบสายกลาง พอเพียง สำคัญ จำเป็น สัมผัสความงาม คุณค่า และความหมายของชีวิตที่เป็นปัจจุบัน ยอมรับกับความไม่สมบูรณ์แบบ การเปลี่ยนแปลง ความล้มเหลว และพร้อมเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น

ดูไปแล้ว วาบิ ซาบิ ก็ตรงกับหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ การดำเนินชีวิตแบบสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะ แจ้งในกฏไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา รวมทั้งสอดคล้องกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยนะครับ

รักจากหมอคิม

27 กรกฎาคม 2563