No. 217 เชื่อมหัวใจกับสมอง

No.217

เชื่อมหัวใจกับสมอง

Jame R. Doty ศัลยแพทย์สมอง มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ 12 ปี ได้เล่าถึงความมหัศจรรย์ของ “การทำสมาธิ”(meditation) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสมอง ทำให้การทำงานของสมองดีขึ้น ผ่านการคิด และ “การสร้างจินตภาพ”(visualization) ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต แต่ความสำเร็จเพียงอย่างเดียว ก็ไม่นำพามาซึ่งความสุขที่แท้จริง สิ่งที่ต้องทำต่อก็คือ “การเจริญความกรุณา”(compassion) ซึ่งเทคนิคมีดังต่อไปนี้

1. การทำสมาธิ: นั่งผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ทำวันละ 2 ครั้งๆละ 10-30 นาที

2. การสร้างจินตภาพ: เมื่อทำสมาธิจนจิตสงบนิ่งใสกระจ่างแล้ว กำหนดภาพอนาคตตัวเราที่ต้องการเป็นให้ออกมาได้อย่างชัดเจนสมจริง ซึ่งภาพนี้จะฝังประทับในสมอง เพื่อสร้างชีวิตจริงให้เราต่อไป

3. การเจริญความกรุณา: เราไม่ได้อยู่คนเดียว ยังมีผู้คนมากมายรอบตัวเรา ความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จากการมีความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการเปิดใจ รับฟัง เข้าอกเข้าใจ เราสามารถฝึกความกรุณาได้ผ่านการทำสมาธิ นึกเห็นภาพคนที่เรารัก คนที่รักเรา หรือคนที่เราไม่ชอบ แล้วเปิดหัวใจส่งพลังความรักและกรุณาจากหัวใจเราไปให้เขาเหล่านั้น

พลังงานจากหัวใจนั้น สูงว่าพลังงานจากสมองมากมายนัก(ประมาณ 5000 เท่า) ดังนั้นอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงจากหัวใจ สามารถนำไปสู่ความคิดบ้าคลั่งที่หยุดไม่ได้ในสมอง ตรงกันข้าม ความคิดเชิงเหตุผลจากสมองนั้น กลับช่วยอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงในหัวใจให้ดีขึ้นได้น้อยมาก

นั่นหมายถึง อารมณ์ความรู้สึกจากหัวใจ(heart) สามารถควบคุมความคิดในสมอง(mind) ได้ดี และมีประสิทธิภาพมากกว่า ความคิดในสมองที่ควบคุมอารมณ์ของหัวใจ ดังพุทธพจน์ “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง มีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นประธาน ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ”

เพื่อนๆครับ เรามาฝึกเชื่อมหัวใจกับสมองด้วยการทำสมาธิ สร้างจินตภาพ และเจริญความกรุณา เพื่อความสุข และชีวิตที่ดีขึ้นกันนะครับ

รักจากหมอคิม

11 ตุลาคม 2563