No.224 ฝึกสมองคิดยืดหยุ่น

No.224

ฝึกสมองคิดยืดหยุ่น

Leonard Mlodinow ดร.ฟิสิกส์ จาก U.of California, Berkeley แต่ผันตัวมาเป็นนักเขียนด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือ Elastic เล่มนี้เล่าถึง การทำงานของสมอง และการฝึกสมองให้คิดได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

#สมองใช้งานได้3โหมด คือ 1.อัตโนมัติ 2.คิดวิเคราะห์ 3.คิดยืดหยุ่น

#โหมดอัตโนมัติ หมายถึง ดำเนินชีวิตแบบขาดสติ ปล่อยให้สมองทำงานตามยถากรรม สนองสิ่งเร้า ปราศจากการควบคุม

#โหมดคิดวิเคราะห์ หมายถึง ดำเนินชีวิตแบบมีสติ ใช้สมองมนุษย์ส่วนหน้าที่ได้รับการพัฒนา ใช้สมองซีกซ้ายช่วยในการคิดวิเคราะห์ ควบคุม สั่งการ เป็นการคิดสั่งการของสมองจากบนลงล่าง มีกฏเกณฑ์ มีรูปแบบ เป็นพลังงานในระดับจิตสำนึก

#โหมดคิดยืดหยุ่น หมายถึง ดำเนินชีวิตแบบผ่อนคลาย เป็นสุข ใช้สมองซีกขวา สร้างจินตนาการ แปลกใหม่ หลากหลาย เป็นการคิดสั่งการของสมองจากล่างขึ้นบน ไม่มีกฏเกณฑ์ ไร้รูปแบบ เป็นพลังงานในระดับจิตไร้สำนึก

#เราต้องฝึกสร้างความสมดุลระหว่างโหมดคิดวิเคราะห์และโหมดคิดยืดหยุ่น รวมทั้งลดการทำงานของโหมดอัตโนมัติ เราจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสอดคล้อง สำเร็จ มีสุข

#การฝึกสมาธิ การเจริญสติ การสร้างความผ่อนคลาย การปลีกวิเวก การไม่ติดยึดกับสิ่งเดิม ไม่ตามกระแส เปิดรับสิ่งใหม่ๆ มีความเพียร มุ่งมั่น ไม่ท้อถอย มีทัศนคติเชิงบวก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสมผสานทั้งโหมดคิดวิเคราะห์ และโหมดคิดยืดหยุ่น ได้อย่างลงตัวเหมาะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้น

#ใช้สมองอย่างยืดหยุ่น เพื่อชีวิตที่ยืดหยุ่น

รักจากหมอคิม

28 ธันวาคม 2563