No.244 ถ้าอยากมีความสุขมากขึ้น

No.244

ถ้าอยากมีความสุขมากขึ้น

Tal Ben-Shahar นักเขียนชาวอิสราเอล-อเมริกัน และอาจารย์วิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ได้เล่าถึงความสุขที่เราสามารถสร้างให้เพิ่มมากขึ้นได้โดยมีหลักการง่ายๆดังนี้

# ความสุข เป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนต้องการเหมือนกัน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จด้วย

# ความสุข นั้นมนุษย์จำเป็นต้องลงมือทำ ต่างจากความทุกข์ซึ่งอยู่เฉยๆมันก็มาเอง

# ความสุข มาจากกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ต้องประกอบด้วยปัจจัย 2 อย่างคือ

1. Pleasure: หมายถึง อารมณ์ที่เป็นบวก ทำแล้วเกิดความพึงพอใจ ยินดี สนุก แช่มชื่น กระฉับกระเฉง

2. Meaning: หมายถึง การที่ชีวิตมีความหมาย มีคุณค่า ทำแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราสูงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม เกิดความเคารพในตัวเอง

# ความสุข จะเกิดขึ้นได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบัน และการวางแผนในอนาคต โดยสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้น

# ความสุข จะมาจากการรู้ว่าชีวิตของเราต้องไปในทางไหน แล้วหาเป้าหมายที่จะไปถึงให้เหมาะสมกับตัวเรา

# ความสุขจากการเรียนรู้ จะมาจากรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นมีความหมายกับเราอย่างไร และเทคนิคการเรียนที่สามารถทำให้เราสนุกและลื่นไหลไปกับมันอย่างเป็นธรรมชาติ

# ความสุขจากการทำงานก็เช่นเดียวกัน จะเกิดจากการพบว่างานนั้นให้ความหมายกับชีวิตเราอย่างไร เราสามารถสนุกและลื่นไหลไปกับงานนั้น รวมทั้งเราสามารถใช้จุดแข็งทำให้งานนั้นประสพความสำเร็จ

# ความสุขในระยะยาว จะมาจากความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้งกับคนใกล้ชิด สามารถช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้สึกกันได้ ซึ่งหมายถึงการเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกัน

เพื่อนๆครับ ความสุขจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มที่ปรารถนาจะมีความสุข จากนั้นก็เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราพึงพอใจ มีคุณค่า และมีความหมายต่อชีวิต ดังคำสอนที่ว่า “ทำสิ่งที่ชอบ ประกอบด้วยธรรม”

รักจากหมอคิม

2 กันยายน 2564